Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
26.09.2016 23:02 - Реликти и ендемити в България
Автор: barin Категория: История   
Прочетен: 15539 Коментари: 12 Гласове:
21

Последна промяна: 27.09.2016 17:18

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
              България е държава, богата на растителни видове. При животинските видове, поради намесата на човека в природата има много изчезнали или застрашени .Като съм гледал природо-научните музеи в Сребърна, Белоградчик, Панагюрище, Котел и още градове съм виждал много надписи под експонатите. При растенията голямото разнообразие се дължи на климатичните особености и релефа на България.  Страната ни е разположена в южния край на умереноконтиненталния климатичен пояс, като има влияние на субтропичния климат в най-южните части( Петрич, Сандански, Златоград....).Релефът ни е доста разнообразен. Нямаме зони под морското равнище, наречени депресии, но имаме крайбрежна ивица, речни долини, котловини, долини между планини( между Стара планина и Средна гора), високи и средновисоки планини. Към високите причисляваме само Рила и Пирин. От по-ниските има разнообразие: Стара планина и Средна гора  са много дълги,Родопите е обширна, Славянка и Беласица са отвесни и стръмни откъм българска страна гранични планини. Странджа и Сакар са ниски планини. На няколко места имаме каньони- много красиви природни образувания, като каньона на р. Русенски лом, където от двете страни на реката е стръмно до към сто метра. Освен планините имаме Горнотракийска низина и Дунавска равнина, които заемат  обширна територия от България. Във  всички планини има разнообразни растения. Някои са характерни само за определен район.                  Реликт или реликтен организмов вид е живо същество, чиито видов генезис е по-стар от преобладаващата част на дадено растително или животинско съобщество. Зараждането на вида е в геоложки период, чиито условия са били по-различни от настоящите, но въпреки промените, на които видът е изложен, е оцелял до съвремието. Повечето реликтови видове са стенобионтни видове, което ги прави застрашени от изчезване и по-голямата част от тях са включени в различни системи за опазване на биоразнообразието и генетичния фонд на планетата. В България се срещат в предимно в планините Родопи, Рила и  Славянка.
              В България се срещат редица реликти: конски кестен, силивряк, странджанска зеленика, лавровишня, гинко билоба, реликтен източен бук, който образува (предимно в Странджа) реликтни съобщества с вечнозелен подлес от понтийско бясно дърво, странджанска зеленика и др. Реликтите са оцелели и преживели промените на времето, а някои са стари от времето на потопа и от ледниковия период.
                
image

  
    снимка 1- гинко билоба
    снимка 2-странджанска зеленика
    снимка 3- родопски силивряк
                             

             По отношение на геоложкото развитие положението е следното: Палеогеографското развитие на земите ни през плиоцена и кватернера е повлияло върху характера и географското разпределение на растителността в България. През плиоцена се развива, съобразно с климатичните особености, по-топлолюбива и влаголюбива растителност, разпространена предимно около езерните басейни. Съществени промени в растителността са настъпили през кватернера, когато северните части на континента Европа и планините са били покрити с ледници. Поради това растителните видове, обитаващи северните райони отстъпват на юг, а тези от високите части на планините отстъпват към подножията им. Освен това редица растителни видове загиват, а оцелелите се срещат и днес в най-високите части на Рила и Пирин. Тези видове се наричат реликти. В България реликтите са с терциерна и кватернерна възраст. Една част от тях се запазват в така наречените убежища (например Странджа планина), които са им помогнали да преживеят неблагоприятните климатични промени, а друга част от реликтите са се запазили поради по-голямата си адаптивна способност. В Странджа се срещат около 30 терциерни растителни реликти - странджанска зеленика, лавровишня, източен бук и др., в Преславската планина /конски кестен/, в Славянка и Пирин /черна мура/, Рила, Пирин, Витоша /бяла мура/. Кватернерните реликти са разпространени във високопланинските части на планините - върбата джудже, снежната тинтява, алпийско великденче и др.  Променя се характера на растителността, като естествената растителност се заменя с културна. Налице са редица деградивни изменения и намаляване обхвата на полезната горска и тревна растителност и разпространението на плевелите.
               Релактитите са интересни растения, които трябва да се направи всичко, за да се съхранят. При съвременната индустриалиализация всички възможни растителни видове трябва да се запазват. Затова има природозащитници, които съблюдават това. За запазванетона растенията и тяхното разнообразие  се изискват грижи.
                Другата група растения, които разглеждам в темата са ендемитите. Те представляват 
биологични видове, разпространението на които (ареалът) се ограничава върху определен район - географска област, планина, водоем и т. н, а също така и държава или друга административна единица. Най многоендемити в световен мащаб има на остров Мадагаскар, поради отделянето от континента и развитието по отделен път на екосистемата. Много ендемити има и в Австралия. Това е обяснимо, като се има предвид, че континентът Австралия се е отделил преди много време и растителните и животинските видове са еволюирали в съвсем различна посока. Тук всичко е съобразено с климата и повечето растения и животни не се срещат никъде по света. В България има много ендемити.
           
Въпреки скромната си територия от 111 хил. кв. км България е извънредно богата на ендемични растения, които не могат да се видят никъде другаде по света. Регистрираните досега ендемити сред семенните растения (т.е. без водораслите, мъховете, лишеите, папратите и хвощовете) наброяват около 170 вида и към 100 подвида. За сравнение: общият брой на семенните растения, разпространени в България, е около 3500-3700 вида. Два от българските ендемити се смятат за безвъзвратно изчезнали, като опазването на останалото богатство - в съответствие с международните споразумения - е задължение на българската държава. В България ендемитите са много, поради преходния характер на климата и разнообразието на форми от релефа на Земята. 
Освен това в страната са установени и около 200 балкански ендемити, като много от тях са разпространени главно в България или открити първоначално в нея. По тази причина значителна част от тези растения носят в названието си определението "български" или имената на български учени, местности и планини. Има група растения,които са едновременно много стари от изминали епохи и са се запазили само на територията на България. Наричаме ги Реликтни ендемити. Реликтните ендемити (формирани през Терциера) и старите палеоендемични видове са разпространени главно в низините и по-ниските планински пояси в съответствие с термофилната си природа, тъй като са се обособили в условията на значително по-топъл климат. Тези видове нямат родственици на Балканския полуостров или имат само далечни родственици. За разлика от тях по-младите ендемити, макар и по-добре обособени, имат близкиродствени видове или подвидове на територията на Балканите. Към тази група се отнасят повечето от ендемитите в България.  В света има растителни видове, при които от семейството е останал само един вид. Обикновено те са намаляли и са защитени. В България има много защитени растения, като най-напред се сещаме за еделвайса, който расте по високото в планините, но само на определени места. Положението със защитените от изчезване завинаги растения е тревожно:  над 700 вида висши растения от българската флора, много от които са високопланински ендемити, се смятат за редки. В Червената книга на  България от 1984 год. (том I, Растения) са посочени 574 вида от особен научен интерес, като 31 вида висши растения са изчезнали от 1930 год. насам, 150 вида са застрашени от изчезване. Аналогично е положението при животните.
                
В района на община Копривщица се срещат редица растителни видове, които са балкански и български ендемити, например: българска мишовка, родопско омайниче, влакнеста самодивска тревал. Балкански ендемити са тези видове, които се срещат в България и в друга балканска държава. Български ендемити са тези видове, които не се срещат никъде другаде по света. В Западна Стара планина се срещат и редица балкански ендемити: жълт крем, вилмотиево сграбиче , балканска камбанка , сръбска рамонда, ничичово прозорче и български ендемити като ковачев зановец, балканска теменуга , българска къпина, велчево плюскавиче и други, като последните два вида се срещат само тук.
            У нас само в Странджа се намират находищата на балканските ендемити странджански воден морач, странджанска лазаркиня и турилово великденче, от редките видове - багрилна звъника , туретиев росопас , тамянка и др., а от българските ендемити йорданово подрумиче. В Пирин по високите части над 2100 м.н.в.  се среща пирински мак, който го няма никъде по света.
               Богатството на растителния свят в Родопите се дължи до голяма степен на почвеното и климатичното разнообразие. Значение има и ветрикалната амплитуда (от 100 до 2191 м надм.в.) и непосредствената близост на Средиземноморието. И
зобилието от ендемити се обяснява с още фактори:  географското положение на страната (където към местната флора се прибавят и растителни видове, характерни за Централна Европа, Азия и Средиземноморието), разнообразието на климата и особената геоложка история на Балканите. Така например заледяването на полуострова през ледниковата епоха е било значително по-слабо и по-омекотено отколкото в други части на Европа. Известни са над 2000 вида растения, от тях 90 са балкански ендемити.

                Родопите са богати на ендемични видове растения – 117 в Западните и 37 в Източните. Някои са по-широко разпространени, други са с ограничени ареали и имат находища на отделни места.
              Балкански ендемити, разпространени в Родопите: балканска петлюга, бяла мура, планински явор, жълт равнец, златиста кандилка, петковия, пирински чай, родопска горска майка, родопски крем, силивряк, цар-борисова ела и др.
              Български ендемити, разпространени в Родопите: родопско крайснежно звънче родопско лале, родопско омайниче.
              
От балканските ендемити в Сакар се срещат стояновата дрипавка, а от българските ендемити – тракийската класица . В района са налице и македоно-тракийски флорни елементи, от които три са български ендемити – одрински лопен, ямболски мразовец и родопско еньовче, и пет са балкански – гризебахова кутявка , тракийски клин , бледа калугерка, македонски спореж и триръба хептаптера. От евксинските видове са разпространени форскалева какула и странджански лопен , и три илирийски вида, единият от които е български ендемит българска мишовка, както и два балкански ендемита – белоцветен дебелец и късозъбо пропадниче. Има и такива, като блестящо лале и текирска мишорка, разпространени само в определен равнинен район.
              Най-добре са се съхранили българските ендемити във високите планини: Стара планина, Родопите, Пирин и Рила. Всеки от тези планински масиви има своите специфични локални видове. Както вече видяхме, само в Стара планина расте старопланинската иглика, а единствените находища на пиринския мак са разположени по непристъпните места на Пирин. Но има и ендемични видове, които се срещат в почти всички по-високи български планини - като синия планински минзухар например. Други два ендемита с по-широко разпространение по планинските места са балканският зановец и балканската петлуга. В планините по трудно достъпните места по-лесно може даден вид да се запази. Ендемити:Гласувай:
21Следващ постинг
Предишен постинг

1. zaw12929 - За постинга браво, но за природозащитниците български- провал:
27.09.2016 16:49
Казвате "Затова има природозащитници, които съблюдават това." и българските не показват такава мисия, а са слуги на чуждоземни интереси.
Ако вие сте природозащитник, извинявам се, но фактите сочат анти български действия.
цитирай
2. valeska - Здравейте!
27.09.2016 17:37
Флората на България е сравнително разнообразна и много богата. Беше ми интересно да прочета!
цитирай
3. barin - За мое неудовлетворение мястото в ...
27.09.2016 22:18
За мое неудовлетворение мястото в блога се оказа малко и липсват 5 снимки:3 на ендемити и две на редки растения.Между двете групи снимки имаше още текст за разпространението и опазването на ендемитите, грижите за растенията, обуславянето на екологичните зони с характерни растения. Тук бях писал, че природозащитниците се грижат за флората и фауната избирателно,като се съобразяват с желанието на някои. Затова zaw 12929 e прав, като пише, че българските природозащитници са слуги на чужди интереси.
Поздрави на zaw12929 и valeska!
цитирай
4. getmans1 - Не съм съвсем съгласен Барин, / а ...
27.09.2016 22:41
Не съм съвсем съгласен Барин, / а може и да не съм те разбрал/ от преди година си имам тайно местенце в равнината.
Мястото беше подивяло дори и лисица си имаше, за гущерите исмоците да не ти приказвам.
Понеже разчистих мястото с резачката и косачката сега само лисицата я няма.
Интересното е, че и таралеж си имам но това лято на два пъти и смок видях.
Котката която се присламчи така и не успява да ме отърве от гущерите, а имота е на около 500 м. от центъра на ... малкото градче.

За семейство врабчови пък да не ти говоря дори на стария дървен стълб /ел./ чука кълвач. съседите ме карат да го махна но аз мисля да сложа табелка с надпис „Къщата на кълвача“ и ще я запазя.

по пътя към града покрай Лом-а пък е бъкано от ястреби и соколи и други хвъркати които даже и не познавам а лисицата седи на дупето си и чака да мина за да си пресече и тя.
Това което не виждаме в града е ... съвсем близо, в моя случай са 30-тина км.
цитирай
5. barin - Здравей, getmans1, добре, че сп...
27.09.2016 22:51
Здравей, getmans1, добре, че сподели нещо за природата около твоя град. Аз понеже съм от Варна и трябва по-далече да отида, за да видя животни и по-интересни растения. Ходя често в планините и виждам природата. Преди година и половина и аз направих къщичка за птици и я поставих на дърво в общия двор. За добрите дела- и аз посадих дърво каталпа, след няколко дена ще има второ с табели и надписи. Гледам името ми да остава и да се споменава с добро. Никой не е вечен.
При темата много неща не излязоха, случва се вече няколко пъти. Поздрави, getmans1!
цитирай
6. getmans1 - Здравей, getmans1, добре, че сп...
27.09.2016 23:11
barin написа:
Здравей, getmans1, добре, че сподели нещо за природата около твоя град. Аз понеже съм от Варна и трябва по-далече да отида, за да видя животни и по-интересни растения. Ходя често в планините и виждам природата. Преди година и половина и аз направих къщичка за птици и я поставих на дърво в общия двор. За добрите дела- и аз посадих дърво каталпа, след няколко дена ще има второ с табели и надписи. Гледам името ми да остава и да се споменава с добро. Никой не е вечен.
При темата много неща не излязоха, случва се вече няколко пъти. Поздрави, getmans1!


... Аз се извинявам че ... първо коментирах а после прочетох ДО КРАЙ постинга ти, но в края на краищата не съжалявам, все пак „дума, дума отваря“.
човек Барин, трябва да има очи да вижда света около себе си а не да слуша радиото и телевизора, природата е около нас само трябва да имаме очи да я видим.

Вярно е, че на тези ширини и дължини имаме уникална фауна и флора но и тя като нас се променя, аз се дразня от действията на „градските“ природозащитници, че не виждат по-далече от носовете си или пък така им е по удобно да смучат средства от държавата. Пък тя и държавата „мале, мале“!
цитирай
7. mariniki - обичам Родопите...
01.10.2016 18:17
такова богатство на растителни видове, цветове, багри... никъде
другаде няма... особено сега... през есента, Родопите греят
с всички нюанси на багрите...
цитирай
8. barin - Здравей, mariniki, Родопите са ...
01.10.2016 22:15
Здравей,mariniki, Родопите са много интересна планина.Има всичко- крепости,интересни села и градове,светилища, мегалитни съоръжения, почивни бази, римски пътища, природни феномени. Няма само високи върхове и алпийски пейзаж. До преди няколко години почти всяка есен в края на октомври ходих на поход в Родопите за 3-4 дена.Времето избирах, за да гледам обагрените от есента листа и да правя снимки.
цитирай
9. donchevav - Обичам Родопа планина през всички ...
03.10.2016 08:48
Обичам Родопа планина през всички сезони - Девин и Пампорово през зимата,Перперикон през пролетта, Велинград през лятото, Цигов чар и Юндола през есента. При екскурзиии и летувания с ученици, каквито някога имаше много, винаги съм предпочитала Родопите пред Рила и Пирин - не само заради леките преходи, но и заради мекотата на климата и неповторимата природа! Удивителна планина, голямо наше богатство!
Чудесен постинг, благодаря ти,barin! Признавам си, много малко знам за тези останали от древността растителни видове. Жалко, че не са излезли всички снимки, щеше да бъде още по-онагледено и красиво! Поздрави!
цитирай
10. barin - Благодаря, Вени. Днес пуснах сл...
04.10.2016 22:49
Благодаря, Вени. Днес пуснах следващата тема след кратка пауза. Всички планини са по различен начин красиви и интересни.Аз съм ходил из всяка планина, включително в Беласица, Славянка, Влахина, Руй.
Поздрави!
цитирай
11. romanticgirl25 - Здравейте
21.07.2017 22:01
Работя в Пампорово, едно растение ми хвана окото, но не мога да го намеря никъде. Нито по книгата червена, нито в защитените. Расте само на една, две ливади.
Дълги листа в кръг, около осем, нагоре има цветенца като крем. В цикламено- червен цвят. Къде и как да сложа снимки?
цитирай
12. barin - Здравейте, romanticgirl25. Моите ...
21.07.2017 23:24
Здравейте, romanticgirl25. Моите снимки го публикувам в snimka, защото в блога не успявам. Мястото е малко и само четири-пет снимки заемат всичко, отделно че трудно се смаляват и се губи качеството. Затова при моите теми поставям снимки от интернет. Ходил съм много из планините, както и в района на Пампорово, но не се сещам за това цвете.
Поздрави!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: barin
Категория: История
Прочетен: 2571366
Постинги: 400
Коментари: 5583
Гласове: 60194
Календар
«  Юни, 2022  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930